వేసవికాలం సందర్భంగా సోమవారం నుంచి జూన్ 15 వరకూ రెండు నెలల పాటు సముద్రంలో చేపలవేటను నిషేధిస్తూ ఏపీ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు

15 April, 2019 - 2:11 PM