సింగపూర్ అధ్యక్షురాలిగా హలిమా యాకుబ్ ఎన్నిక, తొలిసారి అధ్యక్షురాలిగా మహిళకు అవకాశం

13 September, 2017 - 3:31 PM