వేగవంతమైన అభివృద్ధికి బుల్లెట్ ట్రైన్ ఉదాహరణ, ఈ ప్రాజెక్టుతో భారత్- జపాన్ దేశాల బంధాలు మరింత బలపడ్డాయి: మోదీ

14 September, 2017 - 11:33 AM