విశాఖలో ముగిసిన బిమ్స్ టెక్ సదస్సు… విశాఖ పోర్టును సందర్శించిన బిమ్స్ టెక్ దేశాల ప్రతినిధులు.. అనంతరం విశాఖ పర్యాటక ప్రాంతాలను సందర్శించనున్న 6 దేశాల ప్రతినిధులు

08 November, 2019 - 4:58 PM