విజయవాడలోని ఘంటసాల సంగీత కళాశాలలో శ్రీసుబ్రమన్య మహతి సంగీత సమితి ఆధ్వర్యంలో అఖండ కచ్చతి మహోత్సవం.. వివిధ రాష్ట్రాల విద్వాంసులతో వీణా వాద్య సమ్మేళం.. త్యాగరాజ పంచరత్న కీర్తనలతో మొదలైన కచ్చతి మహోత్సవం

15 February, 2020 - 1:34 PM