ముంబైలోని 45 అంతస్థుల భీమాండి వర్లీ టవర్ 33వ అంతస్తులు భారీగా ఎగసి పడుతున్న మంటలు.. 95 మందిని సురక్షితంగా బయటికి తీసుకువచ్చిన ఫైర్ సిబ్బంది

13 June, 2018 - 3:03 PM