మహానందిలో ఎడతెరపి లేకుండా వర్షం… మహానందీశ్వరుని ఆలయం ముఖమండపాల్లోకి చేరిన వర్షపు నీరు…. నిండిపోయిన రెండు కోనేర్లు

17 September, 2019 - 1:51 PM