తెలంగాణ ఎన్నికల్లో ఎక్కువ పారదర్శకతతో, తక్కువ అవినీతితో మంచి పాలనను అందించేవారిని ఎన్నుకోవాలని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపు

05 December, 2018 - 6:42 PM