తెలంగాణలో 906 పీఏసీఎస్‌లకు మ 1.00 గంట వరకు పోలింగ్.. మ. 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు, సాయంత్రం ఫలితాలు వెల్లడి

15 February, 2020 - 1:52 PM