గుంటూరు జిల్లా పిడుగురాళ్ళలో పెద్ద శబ్దాలతో అరగంటలో రెండుసార్లు భూ ప్రకంపనలు.. భయంతో ఇళ్ళ నుంచి బయటకు పరుగులు తీసిన జనం

12 January, 2019 - 4:39 PM