ఒంగోలు సింధూర హోటల్‌లో రాష్ట్రంలోని రేషన్ డీలర్ల సంఘాల సమావేశం.. రాష్ట్ర రేషన్ డీలర్ల ఐక్య కార్యాచరణ సమితి పేరుతో పోరాటానికి సిద్ధమైన డీలర్లు

20 July, 2019 - 3:14 PM