అమరావతికి 14 వైద్య కళాశాలలు రాబోతున్నాయి: సీఎం చంద్రబాబు

14 February, 2019 - 2:39 PM